CO2 Prestatieladder

Landustrie voldoet aan het niveau 3 van de CO2-prestatieladder versie 3.1. Met het behalen van het certificaat laten we zien actief te werken aan het reduceren van de CO2 uitstoot. Het certificaat is te downloaden in het menu hiernaast. Ook maken we dit inzichtelijk door onderstaand onze carbon footprint in kaart te brengen. Het reductieplan geeft onze doelstellingen weer om de reductie te bewerkstelligen.

Carbon footprint

Landustrie vindt het belangrijk om op de juiste en meest verantwoorde wijze om te gaan met haar omgeving en alle betrokkenen zoals personeel, toeleveranciers, klanten etc. Duurzaamheid is hierbij een belangrijk uitgangspunt. Vanuit die gedachte wordt gestreefd naar een bewust energiegebruik en een zo laag mogelijke CO2-emissie. Navenant is het doel om zowel de emissiereductie als het bewustzijn onder de medewerkers te verbeteren. Jaarlijks wordt de CO2-footprint opgesteld. Dit gegeven helpt bij het maken van de doelstellingen.

Bekijk het betreffende CO2 footprint communicatieplan en reductieplan.

Prestatieladder Socialer Ondernemen

Met ingang van januari 2023 is Landustrie officieel gecertificeerd volgens de (hoogste) trede 3 van de Prestatieladder Socialer Ondernemen (PSO).

De PSO is het wetenschappelijk onderbouwde meetinstrument én keurmerk van TNO dat de mate van sociaal ondernemen objectief meet en zichtbaar maakt. Uit de onafhankelijke toetsing door een certificerende instelling blijkt dat we op een kwalitatief goede wijze werkgelegenheid bieden aan mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.

Doel van de PSO is om meer mensen met een kwetsbare arbeidsmarktpositie op een duurzame en kwalitatief goede wijze aan werk te helpen. Dit doen we niet alleen door in onze eigen organisatie werkplekken te faciliteren, maar ook door onze leveranciers en opdrachtnemers te stimuleren om sociaal te ondernemen. Wij kiezen er bewust voor producten of diensten in te kopen bij SW-bedrijven en/of andere PSO-gecertificeerde organisaties. Dit wordt ook wel ketenstimulering genoemd. Door meer organisaties socialer te laten ondernemen groeien we samen naar een inclusievere samenleving toe.

People, Planet, Profit

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen is de ondernemingsstrategie gebaseerd op duurzame ontwikkeling die aansluit op de behoeften van het heden zonder het vermogen van toekomstige generaties om in hun eigen behoeften te voorzien, in gevaar te brengen.

In het Veiligheid, Gezondheid en Milieu (VGM) beleid van Landustrie, waar onder andere vanuit VCA en ISO 9001 uitgebreid aandacht aan wordt besteed, zijn de aspecten van de ISO 26000 opgenomen om zodoende MVO in alle lagen van de organisatie te integreren.

Dit leidt tot de triple P-benadering.

Vanuit het People oogpunt richt Landustrie zich in de voornaamste plaats op goed werkgeverschap. Medewerkers veilig laten werken en veel ontwikkelingsmogelijkheden bieden. Een prettige sfeer door naast werk ook regelmatig te ontspannen met collega’s en hun gezinnen draagt bij aan productiviteit en plezier. Het beleid is erop gericht medewerkers na een proefperiode vast in dienst te nemen. Naast de eigen mensen deelt Landustrie haar kennis en kunde op het gebied van water op terreinen waar dit nodig is.

Planet betekent voor Landustrie het actief beperken van lucht-, water- en bodemverontreiniging, geluidsoverlast, het gebruik van grondstoffen en het beperken van materiële schade. Afvalstoffen die ontstaan als gevolg van bedrijfsactiviteiten moeten op een milieubewuste en wettelijke toegestane manier worden verwerkt. Op gebied van energie (groene stroom, duurzame bronnen) en transportbewegingen valt de meeste winst te halen. Daarnaast is het actief stimuleren van zuinig gedrag een taak richting zowel interne als externe stakeholders.

Het jaarlijks behalen van een gezonde winst ‘Profit’ is belangrijk voor de continuïteit van Landustrie. Financiële middelen zijn noodzakelijk voor het continu kunnen nastreven van een verbeterende organisatie. Er wordt gestreefd naar een financiële gezonde situatie van de organisatie zodat de continuïteit van Landustrie en daarmee ook de ontplooiingsmogelijkheden van het personeel zijn gewaarborgd. Het beschikbaar stellen van financiële middelen met betrekking tot het realiseren van MVO-doelstellingen staat centraal in het beleid. Wel worden vooraf duidelijke afwegingen gemaakt ten aanzien van de balans in de drie P’s.

Koploperprijs 2016

Na deelname aan het Koploperproject in de Gemeente Weststellingwerf is Landustrie als winnaar uit de bus gekomen.
In het Koploperproject worden bedrijven doorgelicht op duurzaamheid. Een Koploperproject duurt ongeveer een jaar en wordt afgesloten met een Koplopersymposium. Daar presenteren de Koplopers hun resultaten en ze inspireren andere bedrijven. De deelnemer die de MVO-huiswerkopdracht het beste heeft gemaakt, wint de Koploperprijs!

Volgens het juryrapport heeft Landustrie een uitgebreide en transparante MVO-rapportage opgesteld waarin alle onderwerpen aan de orde komen. Met de eigen producten draagt Landustrie bij aan een duurzamer waterbeheer in de wereld. Ook in de bedrijfsvoering worden veel stappen gezet om te verduurzamen, zowel aan de people als aan de planet kant en ook de profit voor het bedrijf krijgt voldoende aandacht.

Meer info?

Neem contact met ons op
Afvalwater Waterbeheer Pompinstallatie Waterkracht

Download