Landustrie: Duurzaamheid

CO2 Prestatieladder

CO2 prestatieladder certificaat

Per 18 mei 2018 voldoet Landustrie aan het niveau 3 van de CO2-prestatieladder versie 3.0. Met het behalen van het certificaat laten we zien actief te werken aan het reduceren van de CO2 uitstoot.

Ook maken we dit inzichtelijk door onderstaand onze carbon footprint halfjaarlijks in kaart te brengen. Het reductieplan geeft onze doelstellingen weer om de reductie te bewerkstelligen.

In 2020 zal een nieuw reductieplan worden opgesteld waarin de behaalde resultaten worden beoordeeld en kenbaar gemaakt.


Carbon footprint

Landustrie vindt het belangrijk om op de juiste en meest verantwoorde wijze om te gaan met haar omgeving en alle betrokkenen zoals personeel, toeleveranciers, klanten etc.

Duurzaamheid is hierbij een belangrijk uitgangspunt. Vanuit die gedachte wordt gestreefd naar een bewust energiegebruik en een zo laag mogelijke CO2-emissie. Navenant is het doel om zowel de emissiereductie als het bewustzijn onder de medewerkers te verbeteren.

Halfjaarlijks wordt de CO2-footprint opgesteld. Dit gegeven helpt bij het maken van de doelstellingen.

Bekijk het betreffende CO2 footprint communicatieplan en reductieplan

 

 

Klik om te vergrotenCarbon footprint 1e halfjaar 2017
Carbon footprint 1e halfjaar 2017
Klik om te vergrotenCarbon footprint 2e halfjaar 2017
Carbon footprint 2e halfjaar 2017
Klik om te vergrotenCarbon footprint 1e halfjaar 2018
Carbon footprint 1e halfjaar 2018
Klik om te vergrotenCarbon footprint 2e halfjaar 2018
Carbon footprint 2e halfjaar 2018

People, Planet, Profit

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen is de ondernemingsstrategie gebaseerd op duurzame ontwikkeling die aansluit op de behoeften van het heden zonder het vermogen van toekomstige generaties om in hun eigen behoeften te voorzien, in gevaar te brengen.

In het Veiligheid, Gezondheid en Milieu (VGM) beleid van Landustrie, waar onder andere vanuit VCA en ISO 9001 uitgebreid aandacht aan wordt besteed, zijn de aspecten van de ISO 26000 opgenomen om zodoende MVO in alle lagen van de organisatie te integreren.

Dit leidt tot de triple P-benadering.

Vanuit het People oogpunt richt Landustrie zich in de voornaamste plaats op goed werkgeverschap. Medewerkers veilig laten werken en veel ontwikkelingsmogelijkheden bieden. Een prettige sfeer door naast werk ook regelmatig te ontspannen met collega’s en hun gezinnen draagt bij aan productiviteit en plezier. Het beleid is erop gericht medewerkers na een proefperiode vast in dienst te nemen. Naast de eigen mensen deelt Landustrie haar kennis en kunde op het gebied van water op terreinen waar dit nodig is. Bijvoorbeeld projecten in het buitenland of ondersteuning van het Ir. D.F. Woudagemaal in Lemmer.

Planet betekent voor Landustrie het actief beperken van lucht-, water- en bodemverontreiniging, geluidsoverlast, het gebruik van grondstoffen en het beperken van materiële schade. Afvalstoffen die ontstaan als gevolg van bedrijfsactiviteiten moeten op een milieubewuste en wettelijke toegestane manier worden verwerkt. Op gebied van energie (groene stroom, duurzame bronnen) en transportbewegingen valt de meeste winst te halen. Daarnaast is het actief stimuleren van zuinig gedrag een taak richting zowel interne als externe stakeholders.

Het jaarlijks behalen van een gezonde winst ‘Profit’ is belangrijk voor de continuïteit van Landustrie. Financiële middelen zijn noodzakelijk voor het continu kunnen nastreven van een verbeterende organisatie. Er wordt gestreefd naar een financiële gezonde situatie van de organisatie zodat de continuïteit van Landustrie en daarmee ook de ontplooiingsmogelijkheden van het personeel zijn gewaarborgd. Het beschikbaar stellen van financiële middelen met betrekking tot het realiseren van MVO-doelstellingen staat centraal in het beleid. Wel worden vooraf duidelijke afwegingen gemaakt ten aanzien van de balans in de drie P’s.